ట్రాన్సీవర్స్ గుణకాలు

 • 100g QSFP28 SR4 100M

  100g QSFP28 SR4 100M

 • 100g QSFP28 SR4 100M విస్తరించిన

  100g QSFP28 SR4 100M విస్తరించిన

 • 100g QSFP28 CWDM4 2km

  100g QSFP28 CWDM4 2km

 • 100g QSFP28 CWDM4 10కి.మీ.

  100g QSFP28 CWDM4 10కి.మీ.

 • 100g QSFP28 CLR4 2km

  100g QSFP28 CLR4 2km

 • 100g QSFP28 CLR4 10కి.మీ.

  100g QSFP28 CLR4 10కి.మీ.

 • 100g QSFP28 4WDM -10 DML 10కి.మీ.

  100g QSFP28 4WDM -10 DML 10కి.మీ.

 • 100g QSFP28 LR4 DML 10కి.మీ.

  100g QSFP28 LR4 DML 10కి.మీ.

 • 100g QSFP28 LR4 / 4WDM -20 DML 20 కిమీ

  100g QSFP28 LR4 / 4WDM -20 DML 20 కిమీ

 • 100g QSFP28 4WDM -40 DML 40 కిమీ

  100g QSFP28 4WDM -40 DML 40 కిమీ

 • 100g QSFP28 PSM4 2km సిప్

  100g QSFP28 PSM4 2km సిప్

 • 100g QSFP28 PSM4 2km

  100g QSFP28 PSM4 2km