ឧបករណ៍ភ្ជាប់ MTP-MPO

  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់ MTP OM3 12Fibers និង 24Fibers

    ឧបករណ៍ភ្ជាប់ MTP OM3 12Fibers និង 24Fibers

  • MTP OM3 Loopback

    MTP OM3 Loopback